Gospodarka każdego kraju to skomplikowana struktura, która wymaga gromadzenia odpowiednich danych statystycznych i ich dokładnego analizowania. Pozwala to na unikanie błędów popełnianych w przeszłości, a także monitorowanie obecnego stanu konkretnych dziedzin sektora usług. Bez ogólnopolskich rejestrów jej funkcjonowanie byłoby nie tylko chaotyczne, ale też mniej skuteczne.

Celem bazy REGON było zgromadzenie w jednym miejscu danych dotyczących działalności gospodarczych na terenie kraju. Obecnie rejestr ten utracił na znaczeniu, jednak wciąż jest chętnie wykorzystywany przez państwowe i prywatne spółki. W XXI wieku REGON stanowi głównie znaczenie dla statystyki Polski – jest to przede wszystkim potężne narzędzie w rękach Głównego Urzędu Statystycznego. Okazuje się jednak, że jego funkcje mogą być również wykorzystane przez prywatnych przedsiębiorców.

W jaki sposób to zrobić? Sprawdź co warto wiedzieć o REGON, aby wykorzystać w pełni potencjał drzemiący w tej bazie danych!

Historia bazy statystycznej REGON

Baza REGON powstała w czasach, kiedy to gospodarka Polski miała charakter scentralizowany. W 1975 roku powołano do życia bazę, która umożliwiałby sprawne monitorowanie poziomu rozwoju państwa. REGON miał początkowo służyć do tworzenia kolejnych planów wieloletnich, które do lat dziewięćdziesiątych XX wieku były podstawą rozwoju całej gospodarki Polski. W późniejszych latach następowały kolejne modyfikację bazy. W ten sposób już pod koniec ubiegłego tysiąclecia REGON stał się w głównej mierze miernikiem statystycznym. Po wprowadzeniu numeru NIP znaczenie bazy REGON zmalało. Jednak wciąż jest wykorzystywana przez wielu przedsiębiorców do skuteczniejszego „targetowania” swoich ofert handlowych.

Skąd pochodzi nazwa REGON?

Nazwa REGON jest akronimem. Skrót pochodzi od początkowych liter Rejestru Gospodarki Narodowej. Każdy z podmiotów gospodarczych uzyskuje unikalny numer, który można z kolei znaleźć w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej. Jego prowadzenie opiera się na systemie informatycznym, który magazynuje wszystkie działalności gospodarcze funkcjonujące na terenie kraju. Dostęp do systemu jest nieograniczony. Przez to każdy z obywateli Polski może wyszukać interesujący go podmiot gospodarczy w bazie.

Jak uzyskać numer w bazie REGON?

Baza internetowa REGON opiera się na przyporządkowywaniu każdemu zarejestrowanemu podmiotowi konkretnego numeru. To właśnie ten zbiór cyfr jest powszechnie określany jako numer REGON. Jego uzyskanie jest możliwe w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy.

Poprawne wypełnienie pisma w dziale Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej skutkuje uzyskaniem unikanego numeru, który będzie przypisany do danej firmy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że konkretny numer REGON obowiązuje również po zamknięciu działalności gospodarczej. Oznacza to, że rezygnacja z prowadzenia danej firmy i ponowne wznowienie działalności, nie będzie wiązała się z koniecznością nadania nowego numeru. Wpis do bazy REGON ma charakter trwały. Szczegóły dotyczące danego przedsiębiorstwa będą możliwe do odnalezienia w wyszukiwarce jeszcze wiele lat później.

W ostatnich latach numer REGON utracił na znaczeniu. Ze względu na zmiany w prawie ustawodawczym niektóre przedsiębiorstwa nie mają obowiązku posiadania unikalnego numeru REGON – jego funkcję stopniowo wypiera NIP.

Istnieje również możliwość uzyskania numeru REGON bez rejestracji w biurze Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy podmiot rejestruje swoją działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wówczas już kilka dni po przyjęciu wniosku do realizacji, informacje na temat przedsiębiorstwa zostają przesłane do Głównego Urzędu Statystycznego. Następnie tworzony jest wpis numeru REGON do rejestru.

Trzecim sposobem otrzymania numeru REGON jest wniosek składany przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej lub prowadzące działalność rolniczą. Wówczas taki dokument trafia bezpośrednio do Głównego urzędu Statystycznego. Dokumenty takie określa się mianem druków RG-OP i RG-OF.

Jakie dane są wymagane przy uzupełnianiu formularza o wydanie numeru REGON?

Wydanie numeru REGON wymaga wypełnienia i złożenia w odpowiednim urzędzie jednego z dwóch rodzajów formularzy. Druki te oznaczone są nazwami RG-OP i RG-OF. W dokumentach tych określa się szczegółowe informacje dotyczące działalności gospodarczej. Są to między innymi podstawowe formy prawne, rodzaj zgłoszenia, adres siedziby, dane kontaktowe oraz sposób, w jaki dana działalność powstała. Dodatkowo podaje się również przypuszczalną liczbę zatrudnionych osób oraz potencjalne szczegóły, dotyczące wcześniejszej likwidacji podmiotu gospodarczego.

Jak korzystać z wyszukiwarki?

Baza REGON
Źródło: Freepik.com

Korzystanie z wyszukiwarki jest możliwe na platformie należącej do Głównego Urzędu Statystycznego. Uzyskanie dostępu do bazy wymaga odwiedzenia strony internetowej wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl, która jest całkowicie bezpłatna.

Po załadowaniu strony możliwe jest wyszukanie dokładnych informacji o danym podmiocie gospodarczym. Odszukanie właściwego wpisu w bazie REGON wymaga posiadania kilku podstawowych danych. Niezbędne okazuje się podanie jednego z trzech numerów identyfikacyjnych – REGON, NIP oraz KRS.

Istnieje obowiązek rejestracji każdej działalności gospodarczej w jednym z wyżej wymienionych rejestrów Dlatego po podaniu określonego numeru pojawią się szczegóły dotyczące danego wpisu.

Możliwe jest także korzystanie z wyszukiwarki bez posiadania wiedzy, dotyczącej konkretnych numerów wpisów. Funkcja ta jest możliwa w zakładce „Adres”. Osoba korzystająca z bazy może wyszukać odpowiednie przedsiębiorstwa i spółki, pod warunkiem że zna województwo, gminę lub miasto, w którym działalność została zarejestrowana. W szczegółach każdego wpisu w wyszukiwarce można znaleźć informacje dotyczące pełnej nazwy, organu rejestrującego, adresu i daty rozpoczęcia działalności. W przypadków wpisów REGON o charakterze publicznym widoczne są również numery NIP oraz KRS.

Co oznacza numer REGON?

REGON to unikatowy numer identyfikacyjny, który ma charakter trwały. Oznacza to, że zakończenie określonej działalności gospodarczej nie jest jednoznaczne z wykreśleniem danej spółki. Zwyłączeniem sytuacji, kiedy to zostanie złożone stosowane pismo dotyczące usunięcia podmiotu z bazy. REGON to przede wszystkim źródło statystyczne. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie gospodarki w określonym regionie lub w skali krajowej. Istnieją jednak różnice w rodzajach numeru REGON. Wyróżnia się bowiem REGON składający się z czternastu oraz dziewięciu cyfr.

Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Co oznaczają konkretne cyfry w numerze REGON?

Numer REGON dziewięciocyfrowy jest przyznawany konkretnym podmiotom. Są to osoby prawne oraz fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. REGON złożony z dziewięciu cyfr posiadają również organizacje, które ze względu na model funkcjonowania pozbawione są zdolności prawnej. Dwie pierwsze cyfry numeru REGON dla osób prawnych stanowią oznaczenie lokalne, czyli przyporządkowanie odpowiedniego numeru do konkretnych okręgów. Cyfry od trzeciej do ósmej są unikalnym numerem seryjnym, natomiast ostatnia jest liczbą porządkową całego numeru.

Numer REGON czternastocyfrowy otrzymują jednostki lokalne. Zalicza się do nich na przykład filie lub oddziały firm, które działają w obrębie konkretnego województwa. Pierwsze dziewięć cyfr tego rodzaju numeru to numer seryjny, następne cztery cyfry oznaczają liczbę porządkową dla danego regionu i okręgu. Ostatnia cyfra, podobnie jak w przypadku REGONU dziewięciocyfrowego, to liczba porządkowa.

W jaki sposób można wykorzystać bazę REGON?

Kilkadziesiąt lat temu baza REGON była głównym zborem podmiotów gospodarczych, które funkcjonowały na terenie naszego kraju. Jej znaczenie wraz z upływem lat zmalało, co nie znaczy że narzędzie to jest obecnie bezwartościowe. Z racji tego, że REGON stanowi zbiór podmiotów lokalnych, to informacje w nim zawarte można wykorzystać do celów marketingowo-handlowych. Prowadząc swoją własną firmę i świadcząc określony rodzaj działalności, narzędzie REGON umożliwia odnalezienie w najbliższej okolicy potencjalnych klientów i konsumentów.

Wyszukiwanie podmiotów prawnych po adresie jest skutecznym sposobem na przyspieszenie poszukiwań osób prawnych, które mogą być potencjalnie zainteresowane usługami danej firmy. REGON ma obecnie głównie znaczenie statystyczne. Nie oznacza to, że jest całkowicie zapomnianym narzędziem. To przejrzysta i rzetelnie skonstruowana baza. Ma służyć nie tylko państwowym spółkom, ale też prywatnym przedsiębiorcom.

Dlaczego nie wszystkie działalności znajdują się w bazie REGON?

Baza REGON na charakter trwały. Oznacza to, że w jej danych statystycznych uwzględniane są również działalności, które zakończyły już swoją aktywność. Nie oznacza to jednak faktu, że raz dokonany wpis do rejestru REGON będzie widniał w spisie już na zawsze. Istnieje możliwość wypełnienia wniosku. Poprzez wniosek dany podmiot zostanie wykreślony z REGON-u. Usługa taka jest całkowicie bezpłatna. Jej wykonanie umożliwiają formularze oznaczone kodami RG-OP i RG-OF. Konsekwencje takiego działania są jednak marginalne. Nawet w przypadku ponownego wznowienia działalności dany podmiot otrzyma nowy numer REGON, który będzie również nieodpłatny.

Co można dodatkowo znaleźć w bazie REGON?

Ciekawą funkcją bazy REGON jest możliwość dokładnego sprawdzenia, jakim rodzajem działalności gospodarczej zajmuje się dany podmiot. Określone jest to za pomocą kodów PKD, które stanowią zbiór możliwych czynności, jakimi przedsiębiorstwo będzie się zajmowało. Skrót PKD pochodzi od nazwy Polskiej Komisji Działalności i jest wybierany podczas rejestrowania działalności gospodarczej. Każdy podmiot jest zobowiązany do wybrania jednej głównej aktywności przeważającej – dopuszcza się również określenie działań dodatkowych. Ta prosta funkcja bazy REGON pozwala na zapoznanie się z profilem danego przedsiębiorstwa, bez konieczności bezpośredniego kontaktowania się z jego przedstawicielami.

Baza REGON – czy ma sens w XXI wieku?

Historia bazy REGON jest długa i burzliwa. Rejestr ten powstawał w czasach, kiedy Polska funkcjonowała w modelu gospodarki centralnie planowanej. Po reformacji REGON został przekształcony w odpowiedni sposób i po dziś dzień jest wykorzystywany przez Główny Urząd Statystyczny do monitorowania sektora gospodarczego w kraju.

Baza ta traci na znaczeniu ze względu na fakt, że obecnie nie każdy podmiot gospodarczy jest zobowiązany do uzyskania unikatowego numeru REGON. Jego funkcja została wyparta przez NIP i KRS – sama wyszukiwarka jest jednak wciąż bardzo użytecznym narzędziem. Jej największą zaletą jest udostępnienie części informacji dla ogółu społeczeństwa. Dzięki niej można w łatwy i szybki sposób dokonać analiz rynku w określonym okręgu lub przygotować odpowiednią ofertę dla potencjalnych klientów.

REGON to narzędzie, które wciąż spełnia swoją funkcję. Z tego powodu warto znać możliwości, jakie oferuje wyszukiwarka. Nie od dziś bowiem wiadomo, że wiedza na temat realiów w konkretnej branży jest pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu przez prywatne podmioty.